Preisliste - Freifläche

 

Tage

Preis

Tage

Preis

Tage

Preis

1 Tag

19,00 €

11 Tage

55,00 €

21 Tage

85,00 €

2 Tage

25,00 €

12 Tage

58,00 €

22 Tage

88,00 €

3 Tage

30,00 €

13 Tage

61,00 €

23 Tage

91,00 €

4 Tage

35,00 €

14 Tage

64,00 €

24 Tage

94,00 €

5 Tage

39,00 €

15 Tage

67,00 €

25 Tage

97,00 €

6 Tage

40,00 €

16 Tage

70,00 €

26 Tage

100,00 €

7 Tage

42,00 €

17 Tage

73,00 €

27 Tage

103,00 €

8 Tage

45,00 €

18 Tage

76,00 €

28 Tage

106,00 €

9 Tage

49,00 €

19 Tage

79,00 €

29 Tage

109,00 €

10 Tage

52,00 €

20 Tage

82,00 €

30 Tage

112,00 €
Preisliste - Parkhaus

 

Tage

Preis

Tage

Preis

Tage

Preis

1 Tag

25,00 €

11 Tage

65,00 €

21 Tage

95,00 €

2 Tage

30,00 €

12 Tage

68,00 €

22 Tage

98,00 €

3 Tage

40,00 €

13 Tage

71,00 €

23 Tage

101,00 €

4 Tage

45,00 €

14 Tage

74,00 €

24 Tage

104,00 €

5 Tage

49,00 €

15 Tage

77,00 €

25 Tage

107,00 €

6 Tage

50,00 €

16 Tage

80,00 €

26 Tage

110,00 €

7 Tage

52,00 €

17 Tage

83,00 €

27 Tage

113,00 €

8 Tage

55,00 €

18 Tage

86,00 €

28 Tage

116,00 €

9 Tage

59,00 €

19 Tage

89,00 €

29 Tage

119,00 €

10 Tage

62,00 €

20 Tage

92,00 €

30 Tage

122,00 €

 

 

 

Preisliste Valet Service

 

Tage

Preis

Tage

Preis

Tage

Preis

1 Tag

30,00 €

11 Tage

75,00 €

21 Tage

105,00 €

2 Tage

35,00 €

12 Tage

78,00 €

22 Tage

108,00 €

3 Tage

50,00 €

13 Tage

81,00 €

23 Tage

111,00 €

4 Tage

55,00 €

14 Tage

84,00 €

24 Tage

114,00 €

5 Tage

59,00 €

15 Tage

87,00 €

25 Tage

117,00 €

6 Tage

60,00 €

16 Tage

90,00 €

26 Tage

120,00 €

7 Tage

62,00 €

17 Tage

93,00 €

27 Tage

123,00 €

8 Tage

65,00 €

18 Tage

96,00 €

28 Tage

126,00 €

9 Tage

69,00 €

19 Tage

99,00 €

29 Tage

129,00 €

10 Tage

72,00 €

20 Tage

102,00 €

30 Tage

132,00 €